تفاوت سپتيك تانك - سپتيك تانك فاضلاب

سپتيك تانك دفني

در نقشه هاي ساختماني متاسفانه جزئيات يا ديتيل كافي بابت چاه داده نمي شود و متاسفانه طراحي و مهندسي آن بوسيله مقني (چاه كن) عمدتا انجام مي شود. به همين دليل در اين مطلب به درج مواردي در اين خصوص مي پردازيم تا باشد كه مورد استفاده دوستان  و سازندگان محترم واقع شود.

انتخاب نوع دفع و چاه بستگي به جنس خاك و نوع زمين و سطح آب زير زميني منطقه داشته و در مناطقي كه خاك آن به ميزان كافي شن و ماسه يا خرده سنگ داشته باشد از چاه جذبي و در مناطقي كه خاك آن حاوي رس فراوان يا خاصيت باتلاقي بوده يا سطح آب زير زميني بالا باشد (در صورت عدم وجود سيستم فاضلاب شهري كه با نام اگوي شهري نيز ياد ميشود) از چاه (مخزن) سپتيك تانك استفاده مي گردد.

نقشه قديمي از سپتيك تانك متعلق به دهه 1930

سپتيك تانك ايران

 الف - چاه جذبي

چاه جذبي از سه بخش زير تشكيل شده است.

گلدوني

به دهانه چاه كه شكل گلدون داشته (مخروطي يا قيفي) گلدوني مي گويند و در واقع گلدوني محل جمع آوري فاضلاب و استقرار انتهاي لوله هاي فاضلاب و  وظيفه هدايت فاضلاب به چاه را دارد.

ميله

گلوه به قطر 70 تا 100 سانتيمتر كه تا سطح لايه نفوذ پذير خاك عمق داشته را ميله مي گويند.البته بهتر است جهت كاهش اثرات منفي حفر چاه بر سازه و فوندانسيون ساختمان ،همواره حداقل عمق ميله ۶ متر باشد.

انباره

مخزن گنبدي شكل چاه كه در لايه نفوذ پذير خاك حفر مي گردد را مخزن نگهداري يا انباره گويند و وظيفه آن جمع آوري فضولات و جداسازي آب از فاضلاب توسط نشت در لايه هاي نفوذ پذير خاك مي باشد.

لازم بذكر است حتما بايد آب باران و سطحي از چاه فاضلاب انساني جدا بوده و بهتر است حد الامكان چاه مربوط به آب باران از چاه فاضلاب انساني دور باشد.

محاسبه حجم انباره چاه جذبي

اين امر يعني برآورد ميزان حجم انباره بستگي به ميزان نفوذ پذيري خاك محيط، عمر طراحي چاه، تعداد حمام و سرويس بهداشتي در ساختمان و تعداد نفرات ساكن در ساختمان دارد (سهم توليد فاضلاب توسط ميهمان ها نيز در ضرايب مربوطه ديده شده است).

براي يك ساختمان با عمر طراحي چاه حداقل ۱۵ سال و جمعا ۳ سرويس بهداشتي  در هر آپارتمان به ازاي هر نفر ساكن ۸/۲ متر مكعب انباره مورد نياز است.يعني براي ۵ واحد بزرگ و ۳۰ نفر ساكن در ساختمان  بر اساس محاسبات حجم انباره چاه ۸۴ متر مكعب براي حداقل ۱۵ سال كافي است.

و براي عمر چاه حداقل ۱۵ سال و جمعا بيش از ۳ سرويس در هر آپارتمان به ازاي هر نفر ۳/۳ متر مكعب انباره مكفي است.يعني براي مثال فوق در اين شرايط حجم انباره ۹۹ متر مكعب كافي است.

البته لازم بذكراست كه اين محاسبه مشمول چاه آب باران نمي شود.

نكته قابل توجه آنست كه بر اساس اين محاسبه سطح نفوذ پذيري انباره ۲/۰ برابر مقدار عددي حجم انباره در مقياس متر مربع بايد باشد. يعني يك انباره ۸۴ متر مكعبي بايد حداقل ۸/۱۶ متر مربع سطح نفوذ از كف داشته باشد.

 ب - چاه سپتيك تانك پلي اتيلن

اين چاه از مصالح نفوذ ناپذير و مقاوم در برابرخوردگي از جمله بتن يا مصالح ساختماني يا پلي اتيلن و مواد پليمري و غيره ساخته شده و وظيفه آن حفظ و نگهداري فاضلاب و عدم اجازه نشت از آن يا به آن توسط محيط اطراف بوده و اين چاهها بايد در دوره هاي كوتاه و مشخص توسط تانكرها يا دستگاهاي مخصوص تخليه گردند.

چاه هاي سپتيك تانك 40 مترمكعب در دو نوع يك بخشي يا چند بخشي تقسيم ميشوند كه اين تقسيم بندي بر اساس بخش بندي داخلي سپتيك تانك بوده به گونه اي كه اگر سپتيك تانك شامل يك بخش باشد لازم است با استفاده از ديوارهاي كوتاه به عنوان موج گير سرعرت حركت فاضلاب در ان را كاهش داده تا امكان جدا شده آب از مواد معلق در فاضلاب ايجاد گردد كه به مرور زمان فضولات بصورت لجن در كف مخزن جمع خواهند شد.

ساختار سپتيك تانك : از نظر ساختمان مي توان گفت سپتيك تانك مخزني است كه توسط حداقل يك ديواره به دو بخش نامساوي تقسيم شده است. در بخش اول سپتيك تانك مواد و ذرات درشت ته نشين شده و در كف مخزن پلي اتيلن انباشته مي شوند. چربي ها و روغن هاي شناور نيز بر روي سطح مايع درون سپتيك تانك تجمع مي نمايند كه اگر يك مخزن فايبرگلاس چربي زدا يا چربي گير فايبرگلاس در خروجي نصب نماييد براحتي ميتوان چربي را جدا نمود .

با ورود فاضلاب به سپتيك تانك اين فاضلاب ته نشين شده و مدتي آرام در سپتيك تانك باقي مي ماند . در اين مدت در داخل مخزن سپتيك تانك باكتري هاي گرم منفي و ميكروارگانيسم هاي موجود فاضلاب شروع به فعاليت مي كنند . داخل سپتيك تانك به نحوي طراحي شده تا اكسيژن در كمترين حد باشد. محيط آرام و بدون نور باعث آغاز فعاليت بي هوازي باكتري هاي (بي هوازي) ميگردد . بعد از مدتي تعداد باكتري ها زياد شده و باكتري ها به دنبال منبع انرژي شروع به حل كردن و خوردن جامدات فاضلاب مي نمايند . سپس جامدات فاضلاب به نحوه چشم گيري كاهش و تعداد باكتري ها بسيار زياد مي گردند . اين باكتري ها براي تهيه منبع انرژي جديد به باكتري هاي ضعيف تر حمله و آنها را از بين مي برند به عبارتي در درون سپتيك تانك خودخوري باكتريايي صورت مي پذيرد . اين عمل باعث توليد مايعي سبز از فاضلاب مي گردد كه حاصل كشته شدن ميلياردها باكتري مي باشد. كار سپتيك تانك تمام شده است آب رقيق شده از بافل (ديواره جدا كننده داخل سپتيك تانك ) سر ريز شده و وارد بخش دوم سپتيك تانك ميگردد . در اين بخش مواد آبكي شروع به خروج از فلنچ خروجي ميكنند .

اين فلنج ها در مكان يك سوم انتهايي از سپتيك تانك قرار دارند تا بيشترين كارايي را داشه باشند . يكي از موارد ضروري در صنعت ساختمان، سيستم دفع فاضلاب يا پساب بوده كه به دو صورت سيستم فاضلاب شهري و سيستم چاه اجرا مي شود. اما در كمال تاسف بدليل ضعف و نقصان سيستم فاضلاب شهري در تهران و اكثر شهرهاي ميهن عزيزمان، همچنان از روش چاه استفاده مي گردد كه البته آسيب هاي زيست محيطي داشته و علل آن بر كسي پوشيده نيست.


برچسب‌ها: سپتيك تانك، قيمت سپتيك تانك، سپتيك تانك تهران، سپتيك تانك تبريز،

بازدید:

[ ۱ ]